Regulamin Polskiej Szkoły Amsterdam im. Jana Pawła II

 

Regulamin szkoły zawiera prawa i obowiązki uczniów Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II w Amsterdamie. Zobowiązuje ich do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom. Zachęca do stawiania sobie najwyższych wymagań na miarę własnych możliwości i skłania do realizowania ambitnych celów w każdej dziedzinie życia. Określa zasady współżycia uczniów, nauczycieli i rodziców, których powinno łączyć zrozumienie, życzliwość i szacunek.

 

1.Polska Szkoła Amsterdam im. Jana Pawła II działa na zasadzie wolontariatu.

2.Polska Szkoła jest przeznaczona dla rodzin zapisanych do naszej polskiej parafii w Amsterdamie i okolicy.

3.Zapisanie dziecka do szkoły związane jest z zapoznaniem się i przestrzeganiem przez uczniów
oraz ich rodziców/opiekunów Regulaminu Szkoły.

4.Zajęcia odbywają się w wyznaczonych lokalach.

 

Cele szkoły:

· przygotowanie dzieci do swobodnego posługiwania się językiem polskim

· zapoznanie dzieci z polskimi tradycjami

· przekazanie dzieciom podstawowej wiedzy o Polsce i wielkich Polakach

· wdrażanie wartości moralnych zgodnych z nauczaniem Kościoła Katolickiego i Ewangelią

· przygotowanie dzieci na lekcjach religii do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej i do przyjęcia sakramentów świętych

Uczeń ma prawo:

· do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym

· oczekiwać od nauczycieli wszelkiej pomocy i wyjaśnień w razie wątpliwości, czy jakichkolwiek problemów związanych z jego edukacją

· do korzystania z wyznaczonych pomieszczeń szkolnych, sprzętu, pomocy dydaktycznych w obecności nauczycieli
lub osób upoważnionych

· do jawnej, sprawiedliwej i obiektywnej oceny swego stanu wiedzy i umiejętności

Uczeń ma obowiązek:

· zachowywania się godnie i kulturalnie w każdej sytuacji w szkole i otoczeniu szkoły

· wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę

· punktualnego i systematycznego przychodzenia na lekcje

· okazywania szacunku nauczycielom, osobom dorosłym oraz kolegom i koleżankom

· podporządkowania się poleceniom nauczyciela

· poinformowania nauczyciela o potrzebie opuszczenia sali lekcyjnej

· dbania o porządek w salach lekcyjnych i na terenie szkoły

· zgłaszania nauczycielowi wszelkich uszkodzeń sprzętów, mienia szkoły

· uzupełniania braków wynikających z nieobecności

· przynoszenia na zajęcia podręczników, zeszytów i innych pomocy dydaktycznych

· szanowania mienia szkoły i jej otoczenia

Nauczyciele mają obowiązek:

· dbania o dobro uczniów, przekazywania wiedzy w sposób jasny, przyjemny i ciekawy

· punktualnego rozpoczynania i kończeni zajęć

· zachęcania do nauki i sprawiedliwego oceniania wysiłków i pracy uczniów

· zapewnienia uczniom opieki na lekcjach i przerwach

· kontaktowania się z rodzicami, informowania ich o sukcesach, trudnościach w nauce oraz zachowaniu dziecka

Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:

· punktualnego przyprowadzania dziecka na zajęcia

· dbania, by dziecko nie przechodziło poza wyznaczony do korzystania przez naszą szkołę teren budynku.

· partycypacji w kosztach związanych z edukacją dziecka

· zgłaszania nieobecności dziecka przed zajęciami

· uczestnictwa w zebraniach rodziców oraz czynnego zaangażowania się w rozwój i dobro naszych dzieci

· reagowania na niewłaściwe zachowanie swoich dzieci

· pomagania dzieciom w odrabianiu zadań i opanowaniu tematów lekcji

· zgłaszania zmian personalnych (adres, telefon komórkowy, e-mail), które wykorzystywane są do kontaktu ze szkołą

· powiadomienia o decyzji wypisania dziecka ze szkoły

Ogólne zasady obowiązujące wszystkich podczas zajęć:

· nie spożywamy posiłków na lekcjach

· nie żujemy gumy i nie przeszkadzamy innym w zajęciach

· nie używamy na lekcjach żadnych sprzętów elektronicznych, telefonów, gier itp., z wyjątkiem pomocy dydaktycznych

· szanujemy dobre imię szkoły i uczniów, nauczycieli i rodziców

· zgłaszamy zaistniałe problemy nauczycielom lub dyrektorowi szkoły

· uczestniczymy w uroczystościach szkolnych i staramy się angażować w miarę naszych możliwości

· do szkoły nie wolno przyprowadzać zwierząt.

· na terenie i w przed wejściem do szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu

Upomnienia:

Upomnienia stosuje się za:

· niewłaściwe zachowanie w stosunku do nauczycieli oraz uczniów,

· używanie wulgarnego słownictwa,

· niszczenie mienia szkoły, kradzieże,

· stosowanie przemocy wobec innych,

· nieprzestrzeganie regulaminu szkoły,

· opuszczenie sali lekcyjnej bez zgody nauczyciela.

Formy upomnienia:

· upomnienie wychowawcy na forum klasy i odnotowanie tego faktu specjalnym zeszycie,

· wezwanie rodziców na rozmowę

· usunięcie ze szkoły(bez zwrotu opłaconego czesnego)

Nagrody:

Społeczność szkolna nagradza ucznia za:

· rzetelną naukę,

· wzorową postawę,

· zaangażowanie w organizowanych konkursach, zawodach, uroczystościach.

Rodzaje nagród:

· pochwała wychowawcy na forum klasy.

· nagroda rzeczowa